Hợp đồng cho thuê đất có cần phải công chứng không?

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ. Trong một số trường hợp cụ thể, hợp đồng bắt buộc phải được công chứng.

hop-dong-cho-thue-dat-co-can-cong-chung
Hợp đồng cho thuê đất có cần công chứng?

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 124 Bộ luật
dân sự 2004 quy định về hình thức  giao dịch
dân sự như sau: Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được
thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc
xin phép thì phải tuân theo các quy định đó”.

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2004, thì trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký thì các chủ thể tham gia phải tuân thủ hình thức trên.

Pháp luật quy định các giao dịch phải
công chứng, chứng thực được quy định tại các văn bản chuyên ngành khác nhau.
Thường những giao dịch liên quan tới bất động sản pháp luật; hoặc các giao dịch
liên quan tới động sản có đăng ký quyền sở hữu bắt buộc phải thực hiện thủ tục
công chứng hoặc chứng thực.

Một số quy định liên quan tới giao
dịch dân sự  bắt buộc phải công chứng, chứng
thực:

Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất
đai quy định về quyền chuyển đổi, chuyển nhương, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế,
tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất như  sau: Việc công chứng, chứng thực hợp đồng,
văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng
cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn
liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất
động sản quy định tại điểm b khoản này;

…”.

Khoản 1 Điều 122 Luật nhà ở 2014
quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
về nhà ở: Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển
nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng
thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại
khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng
thực hợp đồng”.

Để trả lời câu hỏi: Hợp đồng cho
thuê đất có cần công chứng hay không? Thì căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015, căn
cứ luật đất đai 2013 có thể thấy:

Theo điều 500, Luật Đất đai năm
2013, hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người
sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp,
góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất
đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng
đất. Như vậy, hợp đồng cho thuê đất là một trong số các loại hợp đồng về quyền
sử dụng đấy.

Cùng với đó, việc công chứng hợp
đồng cho thuê quyền sử dụng đất sẽ 
được thực hiện  theo Điểm b,
khoản 3, điều 167 Luật đất đai năm 2013: “Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại
quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển
đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một
bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản
được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;”

Như vậy, pháp luật không bắt
buộc các bên công chứng hoặc chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử
dụng đất. Các bên có thể công chứng, chứng thực hợp đồng hoặc không.
Nếu không công chứng, chứng thực thì hợp đồng cho thuê quyền sử dụng
đất vẫn có hiệu lực.

Nếu vẫn muốn công chứng hợp đồng
cho thuê đất, khách hàng có thể sử dụng mẫu hợp đồng
thuê đất viết tay hoặc in sẵn.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*